Browse Items (3 total)

  • Tags: ปัจฉิมนิเทศบัณฑิต

P6 2517.jpg
P6-10/2517- พิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 7 โดย ฯพณฯ บุญชนะ อัตถากร มาบรรยายเรื่อง “ความรับผิดชอบของบัณฑิตต่อสังคม” ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P87 2519.jpg
P87-91/2519- ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟังเมื่อวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 9 ที่ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P124 2522.jpg
P124-131/2522- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2