Browse Items (7 total)

  • Tags: ประกาศนียบัตร

มข.033.JPG
INTERNATIONAL COUNCIL OF PHYCHOLOGISTS TO KKU INSTRUCTIONAL RESOURCE CENTER….
**ใบประกาศ(มีขาตั้งได้) พื้นหลังสีเขียวมรกต ลายหินอ่อน

มข.129.JPG
ใบประกาศสภากาชาดไทย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ

มข.031.JPG
(ใบประกาศ)มูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท ขอขอบคุณหอสมุดกลาง มข.
**ใบประกาศขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการ

2021-02-101612938762.pdf
เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2021-02-101612938591.pdf
เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มข.048.JPG
รักชีวิต ให้ชีวิต ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**เกียรติบัตรใส่กรอบ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2