Browse Items (3 total)

  • Tags: คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

dean15_47.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2547
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่14/2547 เมื่อวันพุธที่ 4…

dean4_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 อธิการบดี รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2