Browse Items (1 total)

  • Tags: การขอคืนสภาพนักศึกระดับปริญญาตรี

dean4_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2