Browse Items (17 total)

  • Collection: ทำเนียบอธิการบดี

16-sumon-s.jpg
6 กุมภาพันธ์ 2546 - 5 กุมภาพันธ์ 2554

15-suchat-s.jpg
20 กันยายน 2541 - 5 กุมภาพันธ์ 2542 (รักษาราชการ)

14-Wunchai-s.jpg
20 กันยายน 2535 - 19 กันยายน 2538

11-somporn-s.jpg
20 กันยายน 2529 - 19 กันยายน 2532

12-Terd-s.jpg
22 ตุลาคม 2522 - 11 พฤศจิกายน 2522 (รักษาราชการ)
2 มกราคม 2523 - 19 มกราคม 2526 (รักษาราชการ)

09-vijit-s.jpg
21 กุมภาพันธ์ 2521 - 13 กันยายน 2521 (รักษาราชการ)

08-kumjohn-s.jpg
4 พฤศจิกายน 2519- 20 กุมภาพันธ์ 2521 (รักษาราชการ)

07-kasem-s.jpg
5 กรกฎาคม 2519 - 3 พฤศจิกายน 2519 (รักษาราชการ)

06-noppadol-s.jpg
5 มิถุนายน 2519 - 4 กรกฎาคม 2519 (รักษาการ)
20 กันยายน 2526 - 19 กันยายน 2529
20 กันยายน 2532 - 19 กันยายน 2535

05-kawee-s.jpg
12 กันยายน 2518 - 4 มิถุนายน 2519 (รักษาการ)
12 พฤศจิกายน 2522 - 1 มกราคม 2523
2 มกราคม 2523 - 1 มกราคม 2526

04-jaktong-s.jpg
13 ตุลาคม 2518 - 11 ธันวาคม 2518 (รักษาการ)

03-Nil-s.jpg
3 กันยายน 2518 - 12 ตุลาคม 2518 (รักษาการ)

02-pimon-s.jpg
10 เมษายน 2512 - 2 กันยายน 2518

พ.ศ. 2520 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

01-poj-s.jpg
14 มิถุนายน 2509–9 เมษายน 2512

พ.ศ. 2513 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2