Browse Items (7 total)

  • Collection: หนังสืออนุสรณ์ หนังสือรุ่น

บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514.pdf
หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีพ.ศ.2514
ในหนังสือจะแสดงกระแสพระราชดำรัส คำโอวาทของคณบดีคณะต่างๆ ข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2514 ภาพกิจกรรมต่างๆของบัณฑิตที่ผ่านมา และลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 12 (หน้า 09 10 15 16  หาย).pdf
หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่12
ในหนังสือจะแสดงคำโอวาทจากครูถึงศิษย์ บทความ บทกลอน สอนบัณฑิต รวมไปถึงการย้อนวันวาน และข้อมูลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่12

มข 15-16 01.pdf
หนังสืออนุสรณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่15-16
ในหนังสือจะแสดงรายชื่อคณาจารย์ในคณะต่างๆ ข้อมูลบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นที่15-16 บทความต่างๆ และรูปภาพกิจกรรมต่างๆ

กาลพฤกษ์ 2510  [1].pdf
ในหนังสือจะแสดงคำโอวาทของคณบดีในคณะต่างๆ รายชื่อคณาจารย์ บทความ การแนะแนว และภาพกิจกรรมต่างๆ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2514--2515.pdf
ในหนังสือจะแสดงกลอน บทความ และข้อมูลของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2514-2515
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2