Browse Items (3 total)

  • Tags: เกษม สุวรรณกุล

P250 2519.jpg
P250-251/2519-คณาจารย์
P252-262/2519-นักศึกษาไหว้ครู
P263-265/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีมอบทุนการศึกษา
P266/2519-ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล อธิการบดีกล่าวให้โอวาท
P267-269/2519-นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

07-kasem-s.jpg
5 กรกฎาคม 2519 - 3 พฤศจิกายน 2519 (รักษาราชการ)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2