Browse Items (2 total)

  • Tags: อบรม

P249 2526.jpg
P249-257/2526 - พิธีเปิดการอบรม(ภาพขาวดำ)
P258-269/2526- การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพขาวดำ)
P270-283/2526 - การอบรมอาจารย์ข้าราชการใหม่ ปี 2526 (ภาพสี)
P284-292/2526 -…

2021-02-081612757423.pdf
เพื่อให้การจัดโครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ประจำปีพ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2