Browse Items (6 total)

  • Tags: ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P20 2515.jpg
ระหว่างวันที่ 19 ก.พ.-20 ก.ค. 2515
P20-P25/2515- การอบรมครูไม่วุฒิก่อนประจำการ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ 19 ก.พ.-20 ก.ค. 2515

P87 2519.jpg
P87-91/2519- ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บรรยายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฟังเมื่อวันปัจฉิมนิเทศบัณฑิต รุ่นที่ 9 ที่ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P124 2522.jpg
P124-131/2522- ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์

P371 2519.jpg
P371-377- การบรรยายข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักงานสารนิเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และนางวิมลศิริ ชำนาญเวช ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บรรยายข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
P378-385-…

P5 2516.jpg
ระหว่างวันที่15-20 ตุลาคม 2516
P5-7/2516- สัมมนาการปรับปรุงทุ่งหญ้าด้วยพืชตระกูลถั่ว ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2