Browse Items (1 total)

  • Tags: หอประชุมอีสานเขียว

d2542-19.pdf
22 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
22.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
22.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2542 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542

23 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2542 เมื่อวันที่ 22 กันยายน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2