Browse Items (1 total)

  • Tags: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

c2520_10.pdf
ระเบียบวาระการประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2520
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2520
2. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2