Browse Items (1 total)

  • Tags: สัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ

P102 2521.jpg
ระหว่างวันที่ 9-22 มิ.ย. 2521
P102-107/2521- มหาวิทยาลับขอนแก่น โดยความร่วมมือจากสำนักงบประมาณจัดสัมมนาปรับปรุงระบบงานระดับบริหารและพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหอสมุดกลาง มข.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2