Browse Items (1 total)

  • Tags: ศูนย์สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

dean16_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2546
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2546…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2