Browse Items (1 total)

  • Tags: รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

videoplayback (2).mp4
วิดีโอรวบรวมผลงานของรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 กับห้องสมุด มข. ช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปีพ.ศ. 2554-2562
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2