Browse Items (1 total)

  • Tags: มข.รวมใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 2

dean20_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2