Browse Items (2 total)

  • Tags: ประกันชีวิตนักศึกษา

d2537-4.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3 /2537
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์…

d2537-8.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7 /2537
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 International Congress on Science and Technology for Indochina
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2