Browse Items (2 total)

  • Tags: นโยบาย

2538_12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2538
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. …

2540_12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กำหนดการเดินทางร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร
1.2 เสื้อครุยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2