Browse Items (1 total)

  • Tags: ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

d2542-7.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
8.21 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2542 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2542

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2