Browse Items (3 total)

  • Tags: ชวลิต ยงใจยุทธ

P519-522 พลเอกชวลิต เดินทางมาถึง โดยมีอธิการบดีและคณะให้การต้อนรับ
P523 อธิการบดี กล่าว
P524-525 พลเอกชวลิต กล่าว
P526-528 พลเอกชวลิต ถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์
P529-530 พลเอกชวลิต มอบทุน
P531-542 บรรยากาศภายในงานเลี้ยง

P186 2531.jpg
P186-197/2531- จัดสัมมนา “ก้าวต่อไปของอีสานเขียว” 12 ก.พ. 2531 โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นวิทยากร

P180 2531.jpg
P180-185/2531- งานต้อนรับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการประชุมกรรมการจัดหาทุนเพื่อจัดหารถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2