Browse Items (2 total)

  • Tags: งานเลี้ยงต้อนรับ

P519-522 พลเอกชวลิต เดินทางมาถึง โดยมีอธิการบดีและคณะให้การต้อนรับ
P523 อธิการบดี กล่าว
P524-525 พลเอกชวลิต กล่าว
P526-528 พลเอกชวลิต ถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์
P529-530 พลเอกชวลิต มอบทุน
P531-542 บรรยากาศภายในงานเลี้ยง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2