Browse Items (1 total)

  • Tags: รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

P180 2531.jpg
P180-185/2531- งานต้อนรับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบกและรักษาการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการประชุมกรรมการจัดหาทุนเพื่อจัดหารถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2