Browse Items (2 total)

  • Tags: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2522-17.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2522 เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2