Browse Items (2 total)

  • Collection: สิ่งพิมพ์

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอสมุดกลางหลังใหม่.pdf
ตึกหอสมุดกลางหลังใหม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 และจะก่อสร้างเสร็จในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2524 ในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ใช้เงินงบประมาณ 12 ล้านบาท โดยมี ผ.ศ.ธิติ เฮงรัศมี เป็นสถาปนิก ดร.ธีรพงศ์ อรรถจารุสิทะิ์…

10 ปี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf
สำนักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่างๆไว้มากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2