Browse Items (1 total)

  • Tags: ATM-KKU

d2530_12.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2530
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 นักศึกษาขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ที่ 576/2530 และ 708/2530 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2