Browse Items (1 total)

  • Tags: โครงการนำเที่ยวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2545-4.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 (ร่าง)ระเบียบ มข. …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2