Browse Items (1 total)

  • Tags: สำนักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean15_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2549
เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 11…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2