Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิชาแพทยศาสตร์

d2540-9.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2