Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิชาพัฒนาสังคม

d2537-15.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14 /2537
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษา…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2