Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาชีวเคมีทางการแพทย์

d2532-10.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9 /2532
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท พ.ศ.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2