Browse Items (1 total)

  • Tags: สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2543-14.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.18 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.18.1 แนะนำคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คนใหม่

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2