Browse Items (1 total)

  • Tags: รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

d2540-18.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2