Browse Items (1 total)

  • Tags: นายสมศักดิ์ เกียรติ์สุรนนท์

d2541-13.pdf
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2541 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.30 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2