Browse Items (1 total)

  • Tags: นักศึกษารุ่นที่30

ข้ามขัว สู่ฮั่วมอดินแดง.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี2536 รุ่นที่30 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ การแนะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ประจำปี2536 ชมรมต่างๆ และข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2