Browse Items (1 total)

  • Tags: จัดตั้งส่วนงาน

K01.pdf
เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 ในการให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2