Browse Items (1 total)

  • Tags: งานคืนสู่เหย้าพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า มข.

dean5_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2549
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 5 เมายน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2