Browse Items (1 total)

  • Tags: ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4

dean1_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ชี้แจงกรณีการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2