Browse Items (1 total)

  • Tags: กิจกรรมนิสิตนักศึกษา

dean12_48.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2548
1.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2