Browse Items (1 total)

  • Tags: การใช้จ่ายเงินทุนการวิจัย

d2526-12.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2526 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาของลูกจ้างประจำ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2