Browse Items (1 total)

  • Tags: การสำเร็จการศึกษา

d2543-2.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
17.10 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
17.10.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2542 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2