Browse Items (1 total)

  • Tags: การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2)

dean9_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2