Browse Items (1 total)

  • Tags: การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

dean3_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ครั้งที่ 3/2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2