Browse Items (1 total)

  • Tags: กายกรรมกวางเจา

d2531_6.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2531
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2531

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2