Browse Items (2 total)

  • Tags: กองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

d2543-18.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 17/2543 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน…

dean9_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2