Browse Items (1 total)

  • Tags: กองทุนพัฒนากีฬา

d2528-20.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2528 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การตั้งงบประมาณปี 2530
2.2 สถิติจำนวนนักเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเข้าศึกษาปีการศึกษา
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2