ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นตำแหน่งของรองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นตำแหน่งของรองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/04/05

Files

9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นตำแหน่งของรองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5315.

Output Formats