Browse Items (1 total)

  • Tags: โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอีสาน

c2525_2.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2525
ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2