Browse Items (1 total)

  • Tags: เยี่ยมชม

P516 2529.jpg
P516-517/2529- นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ กุหลาบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2