Browse Items (1 total)

  • Tags: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

d2544-10.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2544
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
33 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.1.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2