Browse Items (1 total)

  • Tags: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์

dean10_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 9/2546…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2