Browse Items (1 total)

  • Tags: สาขาวิชาดนตรีสากล

dean14_46.pdf
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2546
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2